Dịch vụ nghiên cứu thị trường (market study)

– Dịch vụ nghiên cứu thị trường.
– Chi phí thỏa thuận.