Nhân sự lãnh đạo

Hội đồng Tư vấn Nghiên cứu Khoa học

Hội đồng Khoa học HKT Consultant gồm nhiều giảng viên, chuyên gia có trình độ học hàm học vị, có kinh nghiệm chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, đã học tập và làm việc trong và ngoài nước (Châu Âu, Mỹ, …

Xem thêm