Cài đặt và sử dụng phần mêm HKT

Phần mềm quản lý HKT ERP

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HKT Software Web 4.0

 1. Cài đặt phần mềm HKT Software Web 4.0
 2. Tạo mới và quản lý nhóm tài khoản, phòng ban, nhóm khách hàng, nhóm nhà cung cấp, …
 3. Tạo mới và quản lý Tài khoản
 4. Tạo mới và quản lý Nhân viên
 5. Tạo mới và quản lý Khách hàng
 6. Tạo mới và quản lý Nhà cung cấp
 7. Sản phẩm và giá bán
 8. Tạo mới và quản lý các chương trình Khuyến mại
 9. Tạo mới nghiệp vụ thu – chi và quản lý tài chính
 10. Bán hàng
 11. Kho hàng
 12. Thống kê
 13. Phân quyền
 14. Hệ thống
 15. Các chức năng nâng cao
Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HKT Software Offline 4.0

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính của phần mềm HKT Software Offline 4.0 (tải bản chi tiết tại đây):
1. Bán hàng màn hình POS cảm ứng
2. Bán hàng màn hình thường
3. Bán hàng siêu thị, shop dùng mã barcode
4. Quản lý khách hàng
5. Nghiệp vụ và quản lý kho hàng ….

Xem thêm