Dịch Vụ Tư Vấn Quản Trị Tổng Thể ERP

– Dịch vụ tư vấn quản lý tổng thể doanh nghiệp / tổ chức.
– Chi phí thỏa thuận tùy theo quy mô đơn vị và khối lượng tư vấn.