Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tài chính – kế toán

– Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tài chính kế toán.
– Chi phí thỏa thuận.