Dịch vụ tư vấn quản trị chiến lược (Strategy)

– Dịch vụ tư vấn quản trị chiến lược.
– Chi phí thỏa thuận tùy theo quy mô đơn vị và khối lượng tư vấn.