Dịch vụ tư vấn quản trị nguồn nhân lực (HRM)

– Dịch vụ tư vấn quản trị nguồn nhận lực.
– Chi phí thỏa thuận tùy theo quy mô đơn vị và khối lượng tư vấn.