Tư vấn SXKD và quản trị chuỗi cung ứng

– Dịch vụ tư vấn quản trị sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng.

– Chi phí thỏa thuận tùy theo quy mô đơn vị và khối lượng tư vấn.