Dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự (HRM)

Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm đã được khẳng định qua các dự án triển khai từ năm 2011, hoạt động tư vấn quản lý của HKT Consultant tập trung vào triển khai thực nghiệm các mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả cao, linh động và phù hợp với mỗi điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mỗi tổ chức doanh nghiệp, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.

– Dịch vụ tư vấn quản trị nguồn nhận lực.

– Chi phí thỏa thuận tùy theo quy mô đơn vị và khối lượng tư vấn.