Chiến lược phát triển

Chiến lược tổng quan của HKT Consultant như một bản đồ định hình rõ các đường lối phát triển tương lai, cho phép (1) xác định và xây dựng các khả năng trung tâm và công nghệ để đạt được các khả năng này và (2) hình thành các sản phẩm – dịch vụ thích ứng cao, phù hợp với thực tế của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể gồm các chiến lược chuyên sâu sau:

Khách hàng – đối tác phát triển chiến lược

+ Hợp tác – hỗ trợ – cùng phát triển.

+ Hợp tác – đầu tư – hỗ trợ – cùng phát triển.

Sản phẩm & Dịch vụ – áp dụng thực tế phù hợp với từng hoàn cảnh

+ Tư vấn quản lý các tổ chức, doanh nghiệp: mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả, phù hợp.

+ Sản phẩm nghiên cứu: tham gia hội thảo, tài liệu chuyên ngành, bài viết trên các tạp trí trong và ngoài nước, đào tạo.

+ Tư vấn nghiên cứu khoa học về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, thu thập, xử lý, phân tích số liệu và xây dựng các bài nghiên cứu khoa học.

Nhân lực – khởi nguồn của mọi thành công

Theo quan điểm quản trị hiện đại về kinh tế tri thức (Knowledge based-viewCompetence and Dynamic capacity based-view), HKT Consultant định hướng rõ các hoạt động của mình trên nền tảng tri thức, cụ thể là con người (core competencies). Cùng với chiến lược tuyển dụng nhân sự và các chuyên gia giỏi, chúng tôi cũng tập trung thu hút đội ngũ nhân lực trẻ, tiềm năng và liên tục triển khai đào tạo (training) nâng cao trình độ và cập nhật tri thức nhân loại hiện đại.

Trên cơ sở chính sách đãi ngộ hợp lý, HKT Consultant xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ mọi thành viên phát huy tối đa tiềm năng của mình, cùng với một văn hóa doanh nghiệp riêng thúc đẩy các mối quan hệ thân thiệt, gắn bó và hợp tác trong toàn công ty.

Nghiên cứu – nền tảng của phát triển

+ Tổng hợp các mô hình, phương pháp luận, chiến lược kinh doanh và quản lý hiện đại, hiệu quả trên thế giới.

+ Nghiên cứu nhằm ứng dụng linh hoạt và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

+ Nghiên cứu phát triển mô hình mới.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý: xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp.

Cơ cấu tổ chức – Ma trận quản lý dự án cân bằng

Cấu trúc tổ chức dạng ma trận cân bằng là sự kết hợp của 2 hay nhiều loại cấu trúc tổ chức, thông thường đó là Projectized Organization Structure (Cấu trúc tổ chức ưu tiên dự án) và Functional Organization Structure (Cấu trúc tổ chức theo phòng ban chức năng). Do sự kết hợp này nên Cấu trúc tổ chức dạng ma trận được cân bằng những ưu nhược điểm của cả cấu trúc tổ chức dạng dự án hay theo phòng ban chức năng.