Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2.9

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Số: 03/TB-HKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ 2.9)

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên công ty HKT Consultant thuận tiện đi lại và nghỉ Lễ, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau:

– Cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ: Từ sáng thứ bẩy (02/9/2017) đến hết thứ hai (04/09/2017). Thứ ba ngày 05/09/2017 bắt đầu đi làm bình thường..

– Kế hoach làm bù: Sáng Thứ 7 ngày 02/9/2017 sẽ có thông báo làm bù sau

– Trưởng phòng Kinh doanh và Phòng Công nghệ Thông tin được chủ động bố trí cán bộ nhân viên hỗ trợ khách hàng khi cần thiết trong thời gian nghỉ Lễ và báo cáo Phòng Hành chính để theo dõi, kiểm tra.

– Các phòng ban thực hiện vệ sinh, an toàn phòng làm việc theo qui định. Chúc quí khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên có ngày nghỉ Lễ Vui vẻ – An lành.

Chúc quí khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên có ngày nghỉ Lễ Vui vẻ – An lành./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HĐQT (để b/c);
  • Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Đã ký