Hướng dẫn lập phiếu thu chi & bán hàng HKT

1. Lập phiếu thu chi (không sản phẩm – simple invoice)

+ Điền các thông tin bắt buộc như tên nghiệp vụ …

+ Bặt buộc phải nhập thông tin Phòng ban

+ Nếu biết rõ người hưởng thụ là ai thì phải nhập đúng thông tin, trừ trường hợp không rõ hoặc không biết. Đặc biệt nếu là nhân viên và khách hàng HKT thì phải nhập đúng và đủ ví dụ với các nghiệp vụ trả lương, công đoàn ….

+ Bặt buộc phải chọn thông tin Nhóm / Loại hóa đơn.

Xem kỹ ghi chú hình dưới và hỏi lại trực tiếp người phụ trách nếu chưa rõ ràng.

2. Lập phiếu mua hàng (có sản phẩm – full invoice)

+ Điền các thông tin bắt buộc như tên nghiệp vụ …

+ Bặt buộc phải nhập thông tin Người tham gia (là cá nhân nhân viên và cả phòng ban)

+ Bặt buộc phải chọn thông tin Nhóm / Loại hóa đơn.

Xem kỹ ghi chú hình dưới và hỏi lại trực tiếp người phụ trách nếu chưa rõ ràng.

3. Lập hóa đơn bán hàng (có sản phẩm)

+ Điền các thông tin bắt buộc như tên nghiệp vụ …

+ Bặt buộc phải chọn thông tin Khách hàng, Nhân viên vụ trách.

+ Click T.T.Bàn và bặt buộc phải nhập thông tin Tên nghiệp vụ bắt đầu bằng tên khách hàng hoặc mã dự án như hình dưới

+ Click Thông Tin (phía dưới) và bặt buộc phải nhập thông tin Tên nghiệp vụ bắt đầu bằng tên khách hàng hoặc mã dự án như hình dưới.

Xem kỹ ghi chú hình dưới và hỏi lại trực tiếp người phụ trách nếu chưa rõ ràng.

+ Bặt buộc phải có thông tin Phòng Ban và Loại hóa đơn: cần kiểm tra lại trong danh sách sau khi lưu và nhập lại vào nếu thiếu.