Nghiệm thu thành công dự án tư vấn quản lý cho 04 đơn vị cảng PTSC

Ngày 20/07/2016, Công ty CP Tư vấn Quản trị HKT và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã thống nhất nghiệm thu khối lượng hoàn thành “Báo cáo tổng kết”, kết thúc giai đoạn 2 theo Điều 03 của Phụ lục lục Hợp đồng số 04 về điều chỉnh Hợp đồng số 01-2015/PTSC -HKT/HĐ (78-2015/PTSC-KHĐT/HĐ).

1. Nội dung và khối lượng công việc thực hiện

Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trang; Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý và khai thác; Báo cáo tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các đơn vị cảng: PTSC VŨNG TÀU; PTSC PHÚ MỸ; PTSC ĐÌNH VŨ; PTSC QUẢNG NGÃI. Cụ thể: dự án tư vấn quản lý

 • 04 tài liệu tiếng Việt, gồm:
  • Báo cáo tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác: PTSC Supply Base (01 bản tổng kết chính thức cuối cùng)
  • Báo cáo tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác: PTSC PTSC Phú Mỹ (01 bản tổng kết chính thức cuối cùng)
  • Báo cáo tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác: PTSC PTSC Đình Vũ (01 bản tổng kết chính thức cuối cùng)
  • Báo cáo tư vấn nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác: PTSC PTSC Quảng Ngãi (01 bản tổng kết chính thức cuối cùng)
 • 04 tài liệu tiếng Anh có nội dung tương ứng với các tài liệu tiếng việt trên, gồm:
  • Consulting report for improving management and exploitation system of PTSC Supply Base (01 final version)
  • Consulting report for improving management and exploitation system of PTSC Phu My (01 final version)
  • Consulting report for improving management and exploitation system of PTSC Dinh Vu (01 final version)
  • Consulting report for improving management and exploitation system of PTSC Quang Ngai (01 final version)

2. Đánh giá chất lượng dự án tư vấn quản lý

Nội dung và khối lượng thực hiện Báo cáo tổng kết của Đề án đảm bảo chất lượng theo đề cương, dự toán được duyệt.

Hai bên thống nhất nghiệm thu nội dung và khối lượng trên của đề án và cùng ký vào biên bản nghiệm thu. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản./.

HKT & PTSC đã ký