Tư vấn đề cương tư vấn xây dựng tổng thể các giải pháp chiến lược phát triển Cảng Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2030

Công ty CP Tư vấn Quản trị HKT ký kết tham gia đề án “Tư vấn xây dựng tổng thể các giải pháp cơ cấu quản trị, kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2020, tầm nhìn đến năm 2050“, cụ thể các nội dung công việc do Tập đoàn Tư vấn BCG tại Việt Nam thực hiện gồm:

– Chiến lược cải thiện công tác khai thác.

– Chiến lược cải thiện công tác kinh doanh.

– Đánh giá chi tiết về kế hoạch đầu tư Cảng Lạch Huyện, di dời Cảng Hoàng Diệu và chuyển đổi công năng Cảng Chùa Vẽ.

Trong gói thầu này, Công ty CP Tư vấn Quản trị HKT thực hiện gói thầu “Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí thuê tổ chức tư vấn xây dựng tổng thể các giải pháp cơ cấu quản trị, kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2020, tầm nhìn đến năm 2050“.

Gói thầu đã được các bên liên quan nghiệm thu thành công trong tháng 6/2020.