Dự án tư vấn doanh nghiệp PTSC Supply Base – Tp. Vũng Tàu: Ký kết thực hiện Gói thầu Đánh giá, tư vấn các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển

Ngày 14 tháng 03 năm 2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã thống nhất ký kết hợp đồng Đánh giá, tư vấn các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển của 04 Cảng biển trực thuộc PTSC.

Đề án này thuộc dự án “Cải tiến hệ thống quản lý của các Đơn vị thuộc PTSC hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực cảng biển” và được triển khai với những nội dung chính sau đây:

1. Thông tin dự án tư vấn doanh nghiệp PTSC Supply Base – Tp. Vũng Tàu

Gói thầu: Đánh giá, tư vấn các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Dự án: Cải tiến hệ thống quản lý của các Đơn vị thuộc PTSC hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực cảng biển
Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Nhà thầu tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT
Địa điểm: PTSC Supply Base – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, PTSC Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, PTSC Đình Vũ – Tp. Hải Phòng, PTSC Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi.

2. Mục tiêu

–  Kiểm tra dữ liệu và đánh giá được hiện trạng từng đơn vị bao gồm hệ thống quản lý, hệ thống và công nghệ khai thác, cách thức vận hành các cảng.
–  Nhận diện những điểm yếu, bất cập chính, đề xuất các mô hình và giải pháp nâng cao năng lực quản lý, năng lực tiếp thị và bán hàng, năng lực và công nghệ khai thác cảng cho từng đơn vị.
–  Thử nghiệm và điều chỉnh theo hiện trạng từng đơn vị.
–  Lập báo cáo chi tiết và tổng thể cho từng công ty.
–  Việc tư vấn tập trung vào các lĩnh vực chính như: công nghệ khai thác, cách thức vận hành cảng; tiếp thị và bán hàng; tổ chức và quản trị nhân sự và quản trị chiến lược của từng đơn vị trong khuôn khổ chiến lược chung của Tổng công ty.
–  Là tài liệu tham khảo quan trọng trong việc nghiên cứu, tư vấn hoạch định chính sách và chiến lược của Tổng công ty.

3. Nội dung công việc

Hoạt động tư vấn được thực hiện theo 3 giai đoạn:
–  Giai đoạn 1: Thu thập, kiểm tra dữ liệu và đánh giá hiện trạng.
–  Giai đoạn 2: Đề xuất mô hình và giải pháp.
–  Giai doạn 3: Thử nghiệm và điều chỉnh theo hiện trạng.

4. Thời gian thực hiện: 2015 – 2016