Hội thảo quốc tế lần thứ 8 tại OPATIJA- CROATIA

Ngày 07-08 tháng 4/2011, hội thảo quốc tế lần thứ 8th International Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” đã diễn ra thành công tại OPATIJA- CROATIA. hội thảo quốc tế

Các bài viết của các tác giả tham gia hội thảo 8th International Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” tập trung vào các chủ đề sau:

– Theory and practice of economic integration

– Global trade liberalization vs. regional economic integration

– Competitiveness and challenges of the enlarged EU

– Business and government perspectives of EU enlargements

– Case studies on specifics of national economic policies related to economic integration;

– International business in changing global environment – theory and practices

– Regulatory environment of the EU; EU and national perspective

– Western Balkans; trade, cooperation and EU integration perspective

Chúng tôi đã trình bầy bài viết của mình, với tiêu đề “Déterminant du choix de la filiale comme mode d’investissement préféré par les firmes européennes dans les économies émergentes : Etude empirique au Vietnam” (Determants of choice of wholly owned subsidiary as European firms’ preferred entry mode in emerging economies: An empirical study in Vietnam) ngày 07/04/2011 (session 2) (xem chương trình hội thảo). Dự kiến bài viết sẽ được đăng tải trong kỷ yếu của hội thảo.